V spolupráci so spoločnosťou SOITRON, s.r.o. sme v auguste - októbri 2015 realizovali projekt "Neurofeedback a vývinová stimulácia detí s postihnutím".

Cieľom projektu bola podpora mentálneho napredovania a aktivít zameraných na stimuláciu mozgu detičiek s postihnutím prostredníctvom metódy EEG Biofeedback. Z dlhodobého hľadiska je snahou, aby deti s postihnutím dosiahli zdravý fyziologický vývoj, došlo k zmierneniu ich postihnutia tak, aby v budúcnosti boli schopné viesť normálny plnohodnotný život a zvládali všetky samoobslužné činnosti.

Na to, aby sme mohli poskytovať intenzívnu neurostimuláciu handicapovaným detičkám prostredníctvom zariadenia EEG Bioffedback, museli sme zakúpiť potrebný hardvér a softvér a zároveň zaškoliť potrebných certifikovaných špecialistov, ktorí budú s detičkami pracovať. Momentálne sme vo fáze hľadania vhodných priestorov, kde by sme mohli EEG Biofeedback poskytovať.

 

Čo je to EEG Biofeedback?

Podstata metódy EEG Biofeedback (tiež aj „neurofeedback“, „brainfeedback“ alebo „neuroterapia“) spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na aktivitu mozgu. Ide o prístroj či prístrojovú metódu, kde sa za pomoci špeciálneho počítačového programu a terapeuta a vďaka spätnej väzby elektrickej energie mozgu (EEG) dá aktivita mozgu ovládať a regulovať. Týmto spôsobom sa posilňuje žiaduca činnosť mozgu, posilňujú sa užitočné nervové spoje (synapsy) a zvyšuje sa plasticita mozgu.

 

Projekt bol odborne zastrešovaný firmou EEG Institut z Prahy (www.eeginstitut.cz), ktorá má v tomto obore bohaté skúsenosti.

Túto aktivitu sme realizovali za finančnej podpory v rámci programu Podpor projekt 2015 spoločnosti

SOITRON, s.r.o.

Projekt Biofeedback

SOITRON

Partneri:

gallery/eeg_institut_logo

Fotogaléria: